Uprava društva

Direktor:
mr. Samir Hadžić, dipl. ing. geod
E-mail: samir.hadzic@rudnikdjurdjevik.ba

Izvršni direktor za tehničke poslove:
Hidajet Jusufović, dip. ing. rudarstva
E-mail: hidajet.jusufovic@rudnikdjurdjevik.ba

Izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove:
Salkan Butković, dipl. menadžer javne uprave
E-mail: salkan.butkovic@rudnikdjurdjevik.ba

Izvršni direktor za investicije i razvoj:
Mirsad Taletović, dipl.ing.rudarstva
E-mail: mirsad.taletovic@rudnikdjurdjevik.ba