Perspektive razvoja RMU Đurđevik

Usvajanjem stateškog dokumenta „Strategija razvoja RMU 'Đurđevik' za period od 2010. do 2030. godine“ postignuta je sagalasnost o budućim pravcima razvoja Rudnika „Đuđrevik“. Referentnost ekpertnog tima sačinjenog od vodećih eksperata iz podučja podzemne i površinske ekploatacije uglja, strateškog planiranja, na jednoj stani, primijenjena znanstvena metodologija u procesu izrade i usvajanja dokumenta, na drugoj strani, dobra su garancija da su vizija, strateški ciljevi, mjere, programi i projekti definirani u strateškom dokumentu ostvarivi u budućnosti.

Učesnici u izradi i usvajanju strategije (eksperti, stručnjaci iz preduzeća, zaposlenici, uprava, nadzorni odbor i prestavnici resornog ministarstva) uskadili su svoja viđenja budućnosti rudnika i odredili je kroz viziju, koja glasi: „Rudnik uglja 'Đurđevik', moderno društveno odgovorno rudarsko preduzeća, respektabilan proizvođač kvalitetnog uglja i pouzdan oslonac stabilnosti bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema u narednih dvadeset godina i dalje, te pokretač i nocilac harmoničnog rasta i razvoja novih djelatnosti i izvor rasta standarda rudara i stanovništva lokalne zajednice i šire.“ Dakle, određena je opšta dugoročna orijentacija, koja se temelji na uvažavanju modernih principa i zahtjeva poslovanja u oblasti rudarstva, čime se osigurava, ekološki korektan i harmoničan rad, rast i razvoj „Rudnika“ Đurđevik u okviru Koncerna, lokalne zajednice i šire. To podrazumijeva i aktivnosti na razvoju novih (zamjenskih) djelatnosti koje će, tokom i nakon okončanja rudarskih aktivnosti, na ovom području omogućiti život i rad stanovništva na nivou evropskih standarda.

Pored vizije usvojena je i izjava o misiji „ Efikasnim iskorištavanjem geoloških rezervi uglja i drugih mineralnih sirovina iz ležišta Đurđevik, osigurati u dužem periodu, pouzdanu i sigurnu proizvodnju kvalitetnog uglja, i na taj način doprinositi zadovoljavanju energetskih potreba Bosne i Hercegovine, utvrđenih energetskim bilansom i potrebe izvoza.“ Na ovaj način pred nadzorni odbor, menadžment i zaposlenike rudnika stavalja se obaveza da u budućnosti aktivno rade na uvođenju inovacija u proizvodnju uglja kako bi se primjenom savremenih metoda postigla ekonomski održiva proizvodnja uglja, uz uvažavanje ekoloških standarda koji prate evropsko rudarstvo uglja, i iz tog osnova podizanje socijalnog nivoa zaposlenih primjerno realnim životnim potrebama. Na taj način će se omogućiti dugoročno sigurno, konkurentno, ekonomski i ekološki održivo snabdijevanje TE Tuzla i drugih potrošača ugljem na otvorenom energetskom tržištu. Pri tome je posebna odgovornost na menadžmentu rudnika koji svoje ukupno znanje i kreativnu energiju treba usmjeriti na ostvarivanje efikasnosti korištenja energije u svim bitnim aktivnostima organizacije i na taj način doprinositi izgradnji efektivnog i efikasnog, stabilnog, nezavisnog i izvozno sposobnog energetskog sistema Federacije Bosne i Hercegivine i države u cjelini.

Na temelju usvojene izjave o viziji i misiji definisan je i usvojen generalni razvojni cilj Rudnika „Đurđevik“. U periodu obuhvata strategije podizanjem tehničko-tehnološkog nivoa opremljenosti, optimizacijom i revitalizacijom postojećih i izgradnjom novih kapaciteta, produktivnim zapošljavanjem uz održiv ekološki razvoj, osigurati stabilnu i ekonomičnu proizvodnju kvalitetnog uglja od minimalno 700.000 tona godišnje“

Na temelju analize dinamike poslovanja, temeljnih indikatora uspješnosti poslovanaja u periodu od 2000-2010.godine, SWOT analize, uvojene vizije, misije i postavljenog generalnog cilja definirana i detaljno su razmotrena tri moguća scenarija razvoja Rudnika „Đurđevik“ za period 2011-2030. godina. Izuzetno je važno napomenuti da se scenariji razvoja temelje na količinama uglja, prihodima i rashodima od prodaje uglja, što znači da ne uključuju ostale prihode i ostale rashode koji će biti ostvareni po osnovu obavljanja drugih poslova u RMU „Đurđevik“ zasnovanih na planiranoj realizaciji investicija za projekte ulganja u nerudarske aktivnosti kao i investicija za nove kapitalne projekte (izgradnja cementare, izgradnja briketarnice, otvaranje kopa „Brezovi dani“ i sl.) Sva tri scenarija pretpostavljaju prosječnu prodajnu cijenu od 4 KM/GJ što se u cjelosti uklapa u koncept jačanja eksterne konkurentnosti Koncerna i sva tri scenarija obezbjeđuju ostvarenje neto dobiti koja zajedno sa sredstvima amortizacije omogućava veći ili manji obim investiranja. Polazna prosječna prodajna cijena uglja je manja od prosječne prodajne cijene uglja, koja je u 2010.godini iznosila 4,81 KM/GJ.

Osnovni indikatori tri moguća scenariji razvoja RMU „Đurđevik“ za period 2011 –2030 godina.

Korištenjem savremenih metoda ekonomske analize sa posebno seznibilnošću prema mogućim statičkim i dinamičkim rizicima, eksperti su odabrali drugi scenarij koji se čini realno ostvarivim. Odabrani scenarij ima dosta sličnosti sa prvim scenarijem, a njime se pretpostavlja prosječna godišnja proizvodnja od 700.000 tona rovnog uglja prosječne kalorične vrijednosti 17,8 GJ/toni. Ovaj scenarij osigurava ukupne prihode za 20 godina od blizu milijardeu konvertibilnih maraka (996.800.000 KM) i dobit od 101.673.600 KM i sredstva amortizacije u iznosu od 74.760.000 KM što ukupno iznosi 176.433.600 KM ili 8.821.680 KM prosječno godišnje. Prodajna cijena po ovom scenariju je 4 KM/GJ, cijena koštanja 3,59 KM/GJ, a produktivnost rada 824 tone po radniku, pri čemu se planira da prosječno godišnje radi 850 zaposlenika, čija bi mjesečna prosječna bruto zarada iznosila 2.199 KM. Komparirajući ga sa prvim scenarijem, možemo konstatovati da jednako kao i prvi osigurava ostvarenje dobiti, nešto manji investicioni potencijal uz povećani broj zaposlenika za 50 u odnosu na prvi scenarij, povećano učešče zarada zaposlenika u ukupnim prihodima i nešto manju prosječnu zaradu po zaposleniku.

Strateški razvojni ciljevi smatraju se sveobuhvatnim razvojnim okvirom, čijim bi se ostvarenjem učinio značajan korak na realizaciji generalnog cilja. Prilikom izbora strateških ciljeva vodili smo računa o identifikovanim potrebama i njihovoj usklađenosti sa ključnim sektorima djelovanja, odnosno strateškim usmjerenjima zajedničkim za elektroenergetski sektor Federacije Bosne i Hercegovine. Kako bi se osiguralo dostizanje generalnog razvojnog cilja, a skladno zahtjevima znanstvene metodologije, definisana su i usvojena četiri strateška razvojna razrađena plana kroz prioritetne ciljeve:

U „Strategiji“ je prezentiran detaljan opis strateških i pripadajućih prioritetnih ciljeva sa preciznim imenovanjem, specificiranjem i opisom prioritetnih aktivnosti, očekivanih rezultata indikatora i mjera što će u velikoj mjeri pomoći menadžmentu Rudnika, Nadzornom odboru i skupštini u njihovoj realizaciji.

Od posebne koristi će biti precizno definirani konkretni projekti, kojima se podržava ostvarenje konkretnog prioritetnog i strateškog cilja, sačinjeni na način da pružaju informacije o: nazivu projekta, suštini projekta kroz njegov kratak opis, ciljne grupe koje će imati koristi od njegove realizacije, očekivani dugoročni rezultatai i njihovi indikatori mjerenja, očekivani kratkoročni rezultati i indikatori mjerenja, glavni i drugi potencijalni nosioci projekta, preduslovi za realizaciju, faktori rizika realizacije projekta, potrebna sredstva, vrijeme realizacije projekta i početak realizacije projekta. Vrijednost svih planiranih projekata iznosi 131.515.000 KM. Imajući u vidu da razvoj rudnika po odabranom scenariju u periodu od 2010. do 2030. godine osigurava dobit zajedno sa sredstvima amortizacije u iznosu od 176.443.600 KM sasvim je izvjesno njihovo finansiranje. Preostala sredstva će biti usmjerena u realizaciju kapitalnih projekata, a prije svega u Cementare i Briketarnice uglja čime će se osigurati nova zapošljavanja ali i stvarati perspektiva disperzije poslovanja u nove privredne grane.

Implementacija strategije prestavlja nastavak realizovanih i započetih strateških aktivnosti koja će osigurati još bolje pozicioniranje Rudnika „Đurđevik“ u odnosu na ostale rudnike u bližem i daljem okruženju. Najveću promjenu implementacijom nove strategije doživljavaju: strateško usmjerenje, postojeća tehnologija i ključni proizvodni kapaciteti (dominacija podzemene eksploatacije), načini implementacije i osobe odgovorne za njenu provedbu, te ostali materijalni resursi potrebni za realizaciju planiranih ciljeva, projekata i zadataka.

Postizanje definiranih strateških ciljeva zahtijeva efikasno angažiranje svih resursa i ljudskih potencijala RMU „Đurđevik“ i organiziranje i angažman svih zainteresiranih učesnika (nadležnog Federalnog ministarstva, organizacija u okviru Koncerna, lokalne zajednice, Vlade Kantona i njenih ministarstava, potencijalnih stranih partnera, odgovarajućih razvojnih agencija, finansijskih i naučnih institucija i dr.). Strategiju treba implementirati na način koji odgovara sagledanoj situaciji u SWOT, analizi ključnih prilika i prijetnji, te jakih i slabih strana Rudnika, pri čemu nosioci konkretnih ciljeva, mjera i projekata (Nadzorni odbor, Uprava, Sindikat, srednji i operativni nivoi menadžmenta i svi zaposleni), treba da uzmu u obzir prirodu strategije te da sagledaju količinu uključenih strateških promjena, u odnosu na prethodni odnos prema identifikovanim ključnim problemima, te da planiraju i provode potrebnu dinamiku promjena. Sve to mora biti podložno kontinuiranoj evaluaciji postignuća i monitoringu, odnosno nadzoru. Pri tome bi monitoring trebalo provoditi u dva pravca: monitoring aktivnosti, rezultata i efekata i monitoring progresa u upravljanju projektima.

U osnovnim programskim dokumentima, na bazi definirane, odnosno redefinirane dinamike prioriteta, RMU „Đurđevik“ će involvirati određene aktivnosti koje će biti u funkciji sprovođenja njegove razvojne strategije. To svakako treba podržati i kroz generalnu politiku Koncerna, kroz politiku Rudnika usmjerenu na razvoj novih zamjenskih kapaciteta, politiku energetike, politike sindikata, lokalne zajednice i slično, koje će sve skupa osiguravati kontinuitet sprovođenja ove razvojne strategije do 2030. godine i osigurati kvalitetan rad i život na tom širem lokalitetu i nakon isteka vremenskog horizonta ove strategije.

Pored toga, RMU „Đurđevik“ će preko svojih organa i menadžmenta, te stvorenog ugleda i javnog imidža, kontinuirano povećavati svoj utjecaj na organe lokalne zajednice, Tuzlanskog kantona, Federacije i države Bosne i Hercegovine, kod donošenja i efikasnog provođenja propisa, donošenja razvojnih strategija i uspostavljanja efikasne administracije i kontrolnih mehanizama za njihov rad. Poseban zadatak je „lobiranje na svim nivoima“ radi poboljšanja odnosa prema RMU „Đurđevik“ radi privlačenja stranog kapitala za finansiranje nevedenih i drugih mogućih projekata.

Na kraju, RMU „Đurđevik“ sasvim izvjesno uz nastavak dobrog vođenja ima sigurnu perspektivu razvoja koja će osigurati dobre poslovne rezultate na zadovoljstvo zaposlenika, energetskog sektora, privrede i lokalne zajednice.